Hoiame korda

 • Reisijal on keelatud bussis söömine/näksimine ning joomine (va vesi). Selleks arvestame sõiduaja sisse jalasirutamise-, söömise- ja WC peatused
 • Kui soovitakse bussis siiski süüa/näksida (soov lisada ka tellimusele), siis lisandub arvele/hinnale 20%
 • Reisijal on keelatud sõidu ajal püsti seista ning reisi kestel ei tohi jalutada bussi salongis ilma vajaduseta
 • Reisijal on keelatud oma tegevusega (karjumine, vali muusika kuulamine jne) bussijuhi tähelepanu häirimine bussi liikumise ajal
 • Reisijal on keelatud bussi ja selle sisustuse lõhkumine, muul viisil kahjustamine. Kõik bussis tekitatud kahju tuleb korvata bussifirmale

Tellimine

 • Tellimusel avaldage oma soove täpselt ja julgesti
 • Tellimuse muudatused, kinnitamised või tühistamised tuleb alati tellijal esitada kirjalikult heikibussid@gmail.com aadressil
 • Tellija on isik, kes tellimusega sõlmib lepingu ning kelle kohutus on tasuda teenuse eest. Juhul, kui tellija ise ei sõida, siis palun alati lisada ka vastutava reisija nimi ning mobiilinumber. Vastutav reisija on reisija, kes on tellija esindajaks reisijaveo ajal
 • OÜ Heiki Bussid esitab oma hinna/hinnapakkumise ja vajadusel täpsustavad küsimused
 • OÜ Heiki Bussid esitab hinnapakkumise koos käibemaksuga ning hinna ilma käibemaksuta
 • Hinnale lisanduvad vajadusel parkimistasud, majutus, laevapiletid, viisad, teede- ja sillamaksud jms
 • Mitmepäevaste reiside puhul tuleb kliendil tagada bussijuhile majutus
 • Välistransfeerid ja välissõidud on maksustatud 0% käibemaksu määraga
 • OÜ Heiki Bussid kinnitab kirjalikult tellimuse vastu võtmist
 • Marsuuti märkige võimalikult täpselt kõik kohad, kuhu plaanite sõita
 • Tellimuse kirjalikus kinnituses näidatud kilomeetrite ületamisel lisandub täiendav tasu iga sõidetud lisakilomeetri eest
 • Päevahinnale lisandub tunnihind iga kasutatud tunni eest, kui bussi kasutusaeg ületab 10 tundi
 • OÜ Heiki Bussid bussides on kasutusel positsioneerimisseadmed
 • Tellimusel kindlasti märkida sõidu alguse kuupäev ja kellaaeg ning täpne väljumise aadress. Lisada ka alati lisapeatused, mida vajatakse kas sõidu alustamisel või sõidu lõpetamisel
 • Sihtkoha aadressi lahtrisse märkida, mis on teie reisi kõige kaugeim punkt, kuhu plaanite sõita
 • Bussis näksimine/söömine lubamatu! Reisile kaasavõetud näksid/söögid paigutatakse bussis pakiruumidesse. Kui esineb soov bussis näksida (tellimuses lisada see täiendava info alla), siis lisandub arvele/hinnale 20%
 • Arvega makstes lisandub käibemaks ning alati lisada ka tellimusele arve rekvisiidid. OÜ Heiki Bussid nõusolekul on tellijal võimalik tasuda osutatud teenuste eest sularahas bussis bussijuhile
 • OÜ-l Heiki Bussid on õigus nõuda tellimusreisi eest ettemaksu hiljemalt 3 päeva enne tellitud reisi algust, kui ei ole teisiti kokku lepitud. Juhul, kui tellija ei tasu ettemaksuarvel märgitud summat maksetähtajaks, on OÜ-l Heiki Bussid õigus lugeda tellija tellimusest loobunuks ning tellimust mitte täita. Kui tellija ei teata tellimuse tühistamisest ning OÜ Heiki Bussid asub hoolimata ettemaksu tasumata jätmisest teenust osutama, on OÜ-l Heiki Bussid õigus nõuda ja tellijal vastava nõude saamisel kohustus viivitamatult tasuda leppetrahvi, mille suurus vastab tellimuse käibemaksuta kogumaksumusele
 • Tutvu ka tellimuse tühistamistingimustega
 • Tähtajaks tasumata summalt on OÜ-l Heiki Bussid õigus nõuda iga viivitatud kalendripäeva eest 0,5% viivist
 • Kõik bussis tekitatud kahju tuleb korvata bussifirmale
 • Reisija peab ise hoolt kandma oma pagasi eest. OÜ Heiki Bussid ei korva pagasiga seonduvaid õnnetusjuhtumeid, mis on tingitud reisija hooletusest. Bussi pakiruumidesse või bussi salongi jäetud esemete eest OÜ Heiki Bussid ei vastuta

Et sõit oleks meeldiv

 • Ole kannatlik
   Enne bussi astumist lõpeta söömine, paki poolik võileib kotti ja viska prügi prügikasti. See tagab selle, et bussid oleks puhtad ja meil kõigil meeldiv reisida. Klopi/pühi jalad puhtaks ja astu rahulikult bussi
  – Istu ja kinnita turvavöö. Bussis, kus on turvavöö, tuleb see ka kinnitada, kuna liiklusseaduse kohaselt ei tohi juht vedada reisijat, kes ei järgi liiklusseaduses sätestatud turvanõudeid, mille hulka kuulub ka turvavöö kasutamine. Erandina võib turvavöö kinnitamata jätta hädaseisundi korral või täiskasvanud sõitja, kelle süles on sõidu ajal alla seitsmeaastane laps. Viimasel juhul peab lapsega reisiv täiskasvanu istuma kaugemal kui bussi esimene istmerida
  – Sõidu ajal ei tohi bussis seista ega jalutada bussi salongis ilma vajaduseta
  – Reisijal on keelatud bussis näksimine/söömine ja värviliste jookide joomine. Näksimise/söömise korral lisandub arvele/hinnale 20%
  – Hoiame puhtust! Ei kraabi ja ei sodi istmeid
  – Reisija ei tohi häirida oma tegevusega (rüselemine, karjumine, valju muusika kuulamine) bussijuhti bussi liikumise ajal
  – Reisijal ei ole õigust nõuda marsuudi muutmist reisi ajal
  – Reisija ei tõuse istmelt enne kui buss on peatunud ning alles siis vabastab turvavöö
  – Ärge jätke bussi seisu ajal oma käsipagasit ja muid väärtuslikke esemeid bussi järelvalveta – bussijuht ei saa vastutada selle kadumise või varguse eest
  – Bussist lahkudes jätab reisija oma istekoha samaväärseks kui see oli bussi sisenedes. Vaata, et Sinu isiklikud asjad, ka prügi, oleksid endiselt Sinuga
  – Ära pahanda kui bussijuht palub sul vaikselt istuda
  – Ära pahanda kui bussijuht palub sul oma istekoht ära koristada
  – Reisijad peavad järgima OÜ Heiki Bussid korranõudeid ja bussijuhi käsklusi, mis puudutavad korda ja turvalisust bussis
 • OÜ Heiki Bussid peab tagama kinnitatud tellimuses bussi kohaloleku kokkulepitud ajal ja kohas tehniliselt korras, puhta ja bussijuhiga varustatud bussi
 • OÜ Heiki Bussid edastab kinnitatud tellimuse täitmisele eelneval päeval tellijale bussijuhi nime ning telefoninumbri
 • OÜ Heiki Bussid peab bussi tehnilise rikke korrale tellimusreisi täitmise ajal tegema kõik endast oleneva rikke kõrvaldamiseks ja reisi jätkamiseks. Vajaduse ja võimaluse korral asendama tehniliselt mittekorras bussi vähemalt samaväärse korras bussiga

Sõidu- ja puhkeaeg

Reisijatel on õigus kasutada bussi ööpäevas 1 juhiga kuni 10 tundi, mis sisaldab sõiduaega kuni 9 tundi. Kahe juhiga on õigus kasutada bussi ööpäevas kuni 20 tundi, mis sisaldab sõiduaega kuni 18 tundi.

Bussi kasutamisel tuleb arvestada bussijuhile kehtestatud vaheaegadest ning puhkeajast, mis tulenevad Euroopa Liidu direktiivist 561/2006.

Pärast nelja ja poole tunnist sõiduperioodi peab juht tegema vähemalt 45-minutilise katkematu vaheaja, kui ta ei alusta puhkeaega. Nimetatud vaheaja asemel võib olla vähemalt 15 minuti pikkune vaheaeg, millele järgneb vähemalt 30 minuti pikkune vaheaeg, mõlemad on sobitatud sõiduaja suhtes nii, et need toimuksid nelja ja poole tunnise sõiduperioodi jooksul.

Bussijuhi ööpäevane katkematu puhkeaeg peab olema vähemalt 11 tunnine. Seda regulaarset ööpäevast puhkeaega võib aga jaotada ka kahte ossa, kusjuures esimene osa peab hõlmama vähemalt kolmetunnist katkematut ajavahemikku ja teine osa vähemalt üheksatunnist katkematut ajavahemikku.

Sõidu kestvust arvutatakse 0,5-tunnilise täpsusega. Aega alla 0,5 tunni arvestatakse nagu 0,5 tundi ja üle 0,5 tunni arvestatakse nagu 1 tund.

3 kalendripäeva enne

Tellijal on õigus tema poolt tehtud tellimust tühistada või muuta teatades sellest OÜ-le Heiki Bussid kirjalikult ette vähemalt 3 kalendripäeva enne kokkulepitud reisi algust.
Tellimuse muudatused, kinnitamised või tühistamised tulevad teha kirjalikult heikibussid@gmail.com.
Telefoni teel ei ole tellimusi võimalik muuta ega tühistada.

Juhul, kui tellija rikub eeltoodud punktis tähtaegu, on OÜ-l Heiki Bussid õigus nõuda tellijalt kahjutasu tasumist alljärgnevalt:

 • kui tellimuse tühistamine toimub 2 kalendripäeva enne planeeritud reisi algust, tuleb tasuda arve (käibemaksuta) kuni 50% ulatuses
 • kui tellimuse tühistamine toimub vahetult eelneval või planeeritud reisi osutamise päeval, tuleb tasuda arve(käibemaksuta) kuni 100% ulatuses

Tellija kohustub tasuma leppetrahvid 7 päeva jooksul alates sellekohase nõude väljastamise kuupäevast.